Avaluació

Fer conscient al alumne del seu procés d’aprenentatge

L’avaluació com a part del procés d’aprenentatge s’aplica a l’escola adaptant-se a l’edat i el moment evolutiu, de forma que al llarg de l’escolaritat al centre l’alumnat experimenta diverses formes d’avaluació, que el preparen per fer front amb garanties els reptes futurs.

Entenem l’avaluació com a funció reguladora de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Treballem la gestió de l’error i la consciència de l’evolució, de les fortaleses, dels límits i les dificultats personals.

Pontenciem l’autoavaluació i la coavaluació, i utilitzem eines com les rúbriques, l’observació continuada o les tasques realitzades.

 

Per tal de dur a terme aquesta avaluació prenem com a referència:

  • Els criteris d’avaluació de cada àrea i cicle (grau d’assoliment dels objectius programats).
  • L’assoliment de les competències bàsiques, sobretot en finalitzar cada cicle.
  • El treball fet a classe i les tasques encomanades.
  • L’interés, participació, actitud i esforç demostrat per l’alumne/a.
  • Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del seguiment directe de les activitats, utilitzant guies i fitxes d’observació.
  • Les activitats específiques, al final del procés, per avaluar el grau d’assoliment dels objectius.
  • Proves orals o escrites per valorar els coneixements previs.
  • Proves internes.
  • Activitats d’autoavaluació dels alumnes que serveixen perquè l’alumne sigui conscient de què ha après.

Tot  el procés d’avaluació es concreta en els documents interns:

➢    L’avaluació a Infantil
➢    L’avaluació a Primària