Us facilitem en aquest apartat informacions d’interès per tal de conèixer els imports i aspectes importants del gestionament dels pagaments que donen accés a diferents serveis de l’escola.

 • Aportacions per material, sortides, tallers i colònies

  En el marc del desplegament del projecte educatiu de centre i el que estipulen les nostres NOFC, dintre el règim legal, d’acord amb el que s’estableix a la Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament, es presenta a continuació la relació dels imports de les aportacions de les famílies pels següents conceptes, prèvia aprovació del Consell Escolar:

  – Material escolar: Pel desplegament del conjunt d’activitats educatives que implica el projecte educatiu de centre i per facilitar la gestió i organització pedagògica entre les famílies i l’escola, s’estableix una única quota per a l’adquisició del material de cada alumne. El concepte d’aquesta aportació inclou una gran diversitat de material per a cada cicle, que s’especifica en la circular d’inici de curs.

  L’import de la quota de material s’ingressarà a l’inici de cada curs al compte corrent de l’escola, utilitzant les dades que es faciliten en el full de pagament.

  – Sortides, tallers i colònies: Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que complementen el procés de formació de l’alumnat, mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu. Per facilitar la gestió i organització pedagògica entre les famílies i l’escola s’establirà una única quota que inclourà el pagament de totes les activitats complementàries previstes pel curs, exceptuant les colònies i la sortida a la neu, la aportació de les quals es farà de forma específica.

  Un cop s’hagi concretat la programació del curs al respecte, durant les primeres setmanes d’octubre aproximadament, es farà arribar a les famílies la corresponent circular amb la relació d’activitats i l’import de la quota, que s’ingressarà al compte corrent de l’escola, utilitzant les dades que es faciliten en el full de pagament.

  Pel que fa al pagament de les colònies i la sortida a la neu, es faran arribar les circulars de forma específica en el moment del curs oportú, en les quals s’especificaran els imports i les condicions de pagament.

  APORTACIONS DE LES FAMÍLIES CURS 2020-21

  CURS

  CONCEPTE

  IMPORT (en €)

  P3 MATERIAL ESCOLAR 100
  SORTIDES I TALLERS 109
  P4 MATERIAL ESCOLAR 100
  SORTIDES I TALLERS 104
  P5 MATERIAL ESCOLAR 100
  SORTIDES I TALLERS 89
  COLÒNIES 185
  1r MATERIAL ESCOLAR 100
  SORTIDES I TALLERS 69
  2n MATERIAL ESCOLAR 100
  SORTIDES I TALLERS 68
  COLÒNIES 202
  3r MATERIAL ESCOLAR 90
  SORTIDES I TALLERS 90
  4t MATERIAL ESCOLAR 90
  SORTIDES I TALLERS 67,50
  COLÒNIES 180
  MATERIAL ESCOLAR 90
  SORTIDES I TALLERS 96
  MATERIAL ESCOLAR 90
  SORTIDES I TALLERS 70
  COLÒNIES 255
  De 3r a 6è SORTIDA A LA NEU 337
 • Llibres de text

  Seguint la línia metodològica de l’escola, l’ús de diverses metodologies educatives, com el treball per projectes, els tallers vivencials, els racons d’aula o les tècniques de treball cooperatiu,  es complementa amb alguns llibres de text.

  Cada curs escolar, des de l’escola es facilita a les famílies el llistat de llibres que seran necessaris per completar la tasca educativa en els diferents nivells.

  L’AFA gestiona l’adquisició dels llibres per a aquelles famílies que ho desitgen, són sòcies i estan al corrent de pagament, de forma que es beneficien amb preus més reduïts i a nivell logístic. Juntament amb el llistat de l’escola, l’AFA facilita la relació de llibres amb els preus i les condicions de pagament abans de l’inici de cada curs escolar.

  Alguns d’aquests llibres estan socialitzats per part de l’AFA, de forma que aquelles famílies que són sòcies no els han d’adquirir, doncs ja es troben  a l’escola (aquesta informació també es concreta en el llistat de llibres de cada curs).

 • Altres serveis: Extraescolars, menjador i servei d’acollida

  A l’escola existeixen alguns serveis que es gestionen mitjançant l’AFA i empreses externes. Els imports i la gestió dels pagaments de tots aquest serveis es gestionen directament amb les empreses, que són les següents:

  – Extraescolars: Fundesplai, BeKith i Baix-sud futsal.

  – Menjador escolar i acollida matinal: Scolarest

  Per a més informació sobre els imports i els formats de pagament podeu contactar amb l’AFA, la secretaria del centre i/o directament amb les empreses que gestionen el servei.