Aquesta metodologia s’aplica a tots els nivells, adaptant-se al moment maduratiu de l’alumnat, de forma que les activitats van creixent en complexitat a mesura que els nens i nenes van avançant en el seu desenvolupament.

L’aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d’ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin estretament entre ells.

El treball cooperatiu pren com a objectiu que el grup arribi a assolir una meta comuna i, per aconseguir-la, l’èxit dels companys és tan important com el propi èxit.

Tots els membres del grup comparteixen el lideratge perquè tots comparteixen la responsabilitat en les seves accions i en l’evolució dels aprenentatges del grup.

Aquesta metodologia afavoreix l’establiment de relacions empàtiques, positives, de respecte i d’ajuda.