Escola Inclusiva

Criteris d’atenció a la diversitat i mesures organitzatives

Plantegem l’atenció a les necessitats educatives dels nostres alumnes des de la perspectiva global del centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris, i en forma part de la nostra planificació de treball.
Les mesures i eines que posem a l’abast perquè els nostres alumnes tinguin ateses les seves necessitats individuals són d’índole diversa:

 • Atenció als diferents ritmes d’aprenentatge i capacitats dels alumnes a l’aula amb diferent material, recursos, agrupaments, etc.
 • Desdoblaments, suports, etc.
 • Mestres que desenvolupen tasques de suport SEP.
 • Mestres d’Educació Especial i Aula d’acollida.
 • Comissió d’Avaluació.
 • Comissió D’atenció a la Diversitat. Aquesta aplica la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció de la diversitat dels alumnes, l’organització, ajuts i seguiment de què disposa l’escola i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials, específiques i d’altes capacitats.

Instruments que disposa la CAD:

 • Protocol de derivació.
 • Criteris d’atenció d’educació especial.
 • Pla individualitzats.
 • Reunions de les persones implicades.
 • Comissió Social. Fa el seguiment dels alumnes que presenten necessitats socio-econòmiques.

Instruments que disposa la CS:

 • Protocol de derivació.
 • Reunions de les persones implicades

La diversitat és viscuda com una realitat, una riquesa  i una oportunitat de viure i conviure tots plegats.  La inclusió és una manera d’atendre l’alumnat tot respectant les seves capacitats, els seus ritmes, els seus estils d’aprenentatge, els seus interessos, les seves cultures.