MISSIÓ. QUI SOM?

El nostre centre és un espai d’aprenentatge obert a l’entorn i a la col·laboració de les famílies.

A la nostra escola:

 • Potenciem una educació compartida i la participació de tota la comunitat educativa en la vida escolar. També considerem que és imprescindible per assolir l’èxit de la nostra missió una òptima comunicació família-escola.
 • Creiem en la participació de l’alumne com a via òptima de l’aprenentatge.
 • Ensenyem a ser acollidors i incloure a tothom, entenent les necessitats individuals de cadascú.
 • Cerquem aprenentatges basats en l’autonomia personal, graduada segons el moment de l’alumne.
 • Fomentem en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica.
 • Proporcionem eines i instruments perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i habilitats d’aprenentatge, admetent la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats individuals, oferint una educació inclusiva a totes aquestes diversitats.

VISIÓ. QUÈ VOLEM SER?

L’escola Can Roca pretén el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes per tal que esdevinguin ciutadans competents, responsables, autònoms, crítics i respectuosos amb els altres i el medi.

 • Volem ser una escola equilibrada, de qualitat, amb un projecte coherent, dinàmica, oberta al canvi i a la innovació.
 • El nostre projecte educatiu es dirigeix a una millora de la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge, dins d’una perspectiva global i de l’acceptació d’un món divers.
 • Volem que els nostres alumnes arribin a assolir un alt grau de competències per poder interactuar amb criteris propis i amb un gran nivell d’autonomia en aquest món que exigeix contínuament respostes a situacions complexes.
 • Volem ser una escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Es vol treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos.
 • Volem una educació socialitzadora. Educar en les estratègies per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat.
 • Volem fomentar el respecte per les persones grans i les minories, per les llengües i les diferents formes de cultura.
 • Volem fomentar la pràctica de l’esport com a mitjà per assolir el benestar físic i mental dels nostres alumnes.