MISSIÓ. QUI SOM?

El nostre centre és un espai d’aprenentatge obert a l’entorn i a la col·laboració de les famílies que pretén el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes per tal que esdevinguin ciutadans responsables, autònoms, crítics i respectuosos amb els altres i el medi.

A la nostra escola:

 • Fem una educació compartida amb tota la comunitat educativa. Intentem potenciar la participació dels pares i mares en la vida escolar, ja que considerem que la col·laboració de les famílies és imprescindible per assolir l’èxit de la nostra visió, així com la comunicació família-escola.
 • Creiem en la participació de l’alumne com a via òptima de l’aprenentatge.
 • Ensenyem a ser acollidors i incloure a tothom, entenent les necessitats individuals de cadascú.
 • Dissenyem les estratègies que ajudin a posar les bases d’un aprenentatge basat en una autonomia personal, graduada segons el moment de l’alumne.
 • Fomentem en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
 • Proporcionem eines i instruments perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i habilitats d’aprenentatge, admetent la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats individuals i organitzem els nostres recursos en base a aquesta diversitat.

VISIÓ. QUÈ VOLEM SER?

Manifestem que:

 • Volem ser una escola inclusiva, de qualitat, amb un projecte coherent, dinàmica, oberta al canvi i a la innovació.
 • El desenvolupament del nostre projecte educatiu pretén portar-nos a una millora de la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge, dins d’una perspectiva global i de l’acceptació d’un món divers.
 • Volem que els nostres alumnes arribin a assolir un alt grau de competències per poder interactuar amb criteris propis i amb un gran nivell d’autonomia en aquest món que exigeix contínuament respostes a situacions complexes.
 • Volem ser una escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives. Es vol treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos.
 • Volem una educació socialitzadora. Educar en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat.
 • Volem fomentar el respecte per les persones grans i les minories, per les llengües i les diferents formes de cultura.
 • Volem fomentar la pràctica de l’esport com a mitjà per assolir el benestar físic i mental dels nostres alumnes