Treball per racons

Respectar els interessos i ritme de cada infant

Treballem els racons tant a educació infantil com a primària, prioritzant els desdoblaments per poder atendre millor la individualitat de cada nen/a.

Els racons són uns espais delimitats de l’aula, i també de fora d’ella, on els alumnes per petits grups realitzen de forma simultània diferents activitats d’aprenentatge.Aquesta organització permet donar respostes a la diversitat dels infants, és a dir, a les diferències, als diferents interessos i ritmes d’aprenentatge de cada nen i nena.
Els racons permeten una metodologia més flexiva i creativa, on els infants poden observar, manipular, experimentar, interactuar, descobrir i crear.
Les activitats poden tenir un caire lúdic o de treball, però sempre amb un objectiu didàctic. Hi ha racons més dirigits, on la mestra dinamitza l’activitat del grup (normalment enfocats a treballar continguts matemàtics o de llengua); o lliures, on els infants són autònoms, responsables i cooperen en el seu aprenentatge.
Actualment a l’escola fem racons a tots els cicles. Per tal d’atendre els grups de treball el tutor/a compta amb el reforç del/la mestre/a de suport. També fem racons en les àrees de castellà i d’anglès,aprofitant els desdoblaments.