Avaluació

Fer conscient al alumne del seu procés d’aprenentatge

L’avaluació és contínua i global. Té la finalitat de detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar les causes i prendre les mesures necessàries a fi i efecte que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. Ens permet conèixer el grau d’assoliment dels objectius planificats, i per tant, adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat; així com, fer conscient al mateix alumne del seu procés d’aprenentatge.

Per tal de dur a terme aquesta avaluació prenem com a referència:

  • Els criteris d’avaluació de cada àrea i cicle (grau d’assoliment dels objectius programats).
  • L’assoliment de les competències bàsiques, sobretot en finalitzar cada cicle.
  • El treball fet a classe i les tasques encomanades.
  • L’interés, participació, actitud i esforç demostrat per l’alumne/a.
  • Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del seguiment directe de les activitats, utilitzant guies i fitxes d’observació.
  • Les activitats específiques, al final del procés, per avaluar el grau d’assoliment dels objectius.
  • Proves orals o escrites per valorar els coneixements previs.
  • Proves internes.
  • Activitats d’autoavaluació dels alumnes que serveixen perquè l’alumne sigui conscient de què ha après.

Tot  el procés d’avaluació es concreta en els documents interns:

➢    L’avaluació a Infantil
➢    L’avaluació a Primària